ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός Προσκλήσεων Ready – Περιστέρι B.C

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL & MORE Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 104, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω του κοινωνικού δικτύου Instagram (στο εξής «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο συνεργασίας που διατηρεί η «Διοργανώτρια» με την ομάδα μπάσκετ Περιστερίου, παρέχοντας στους νικητές του διαγωνισμού δωρεάν προσκλήσεις για τους αγώνες της «Περιστέρι B.C.»

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 15η-12-2023 και ώρα Ελλάδος 17:00 μέχρι και την 18η-12-2023 και ώρα Ελλάδος 11:00.

Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και διατηρεί δημόσιο (public) προσωπικό λογαριασμό προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο Instagram.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μία φορά με τον ίδιο Instagram λογαριασμό στον Διαγωνισμό.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στη Διοργανώτρια, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 1. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, το οποίο οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, θα πρέπει να προβεί σωρευτικά στις εξής ενέργειες:

 • Να κάνει σχόλιο (comment) κάτω από την δημοσίευση (post) με mention στα σχόλια ένα φίλο ή φίλη που θέλει να παρακολουθήσει μαζί τον αγώνα της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου BC και να σχολιάζει (comment) τον αγαπημένο του παίκτη από την ομάδα του Περιστερίου BC.
 • Να ακολουθήσει (follow) στο Instagram τον λογαριασμό @Readygr

Οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά τους όρους με σχετικό link στο bio του λογαριασμού της Διοργανώτριας στο Ιnstagram.

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.​

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί αρχικά ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών, κατόπιν ηλεκτρονικής τυχαίας επιλογής (εφεξής η «Κλήρωση») που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά την 18η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας.

Εφεξής και μέχρι τις 30/06/2024 θα πραγματοποιούνται αντίστοιχες κληρώσεις έως το τέλος του κάθε αντίστοιχου μήνα.

Σε περίπτωση κλήρωσης του ίδιου προσώπου περισσότερες από μία φορές, τότε θα καταχωρείται ως νικητής για ένα μόνο δώρο και θα επαναλαμβάνεται η κλήρωση για την/τις άλλη/-ες θέσεις.

Αν για οποιοδήποτε εύλογη αιτία είναι αδύνατη η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρες, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτών με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Ο νικητής θα ενημερωθεί για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του με inbox μήνυμα στον λογαριασμό που διατηρεί στο instagram, o οποίος πρέπει να είναι public, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Εν συνεχεία η Διοργανώτρια θα στείλει inbox message στο νικητή, ο οποίος πρέπει να απαντήσει μέχρι την Δευτέρα στις 23:00. Η Διοργανώτρια πρέπει αμέσως μετά να ενημερώσει τηλεφωνικά το νικητή για την παραλαβή του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση που, μετά από εβδομήντα δύο (72) ώρες από την αποστολή του inbox μηνύματος, η Διοργανώτρια δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή, τότε η Διοργανώτρια θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να αναδείξει ως νικητή τον δεύτερο επιλαχόντα.

 1. ΔΩΡΟ-ΕΠΑΘΛΟ

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι μία (1) διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Περιστέρι BC – Malaga την Τρίτη 19/12.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί.

Η ευθύνη της Διοργανώτρια περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του παραπάνω ανακοινωθέντος Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, και ουδεμία ευθύνη φέρουν για τις λοιπές δαπάνες στις οποίες θα προβεί ο Νικητής κατά τη διάρκεια του αγώνα και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο δώρο του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της αποστολής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η ανάδειξη του Νικητή και η παράδοση των Δώρων.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και στο πλαίσιο των σκοπών του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων και του Νικητή θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εάν έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Η Διοργανώτρια θα λάβουν όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια.

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών της Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω email στη διεύθυνση k.kalogeropoulou@drinkready.gr ή/και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Retail and More AE, Εθνικής Αντιστάσεως 104, 15351, Παλλήνη), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια.

Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής complaints@dpa.gr.

 1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής κάθε Συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου, εάν στο πρόσωπο κάποιου Συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.
 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οποιανδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω του λογαριασμού της Διοργανώτριας στο Instagram @Readygr καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

Η Διοργανώτρια δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους Συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.